top of page

מיקום: שכונת ארמון הנציב, ירושלים. 

 

תכנית בניין עיר שאושרה בשנת 2011

תכנית בניין עיר ותכנית בנוי מפורטת ל: 4-6 מלונות ושטחי מסחר במתחם בן 74 דונם המשתרע בין טיילת ארמון הנציב לבין שכונת תלפיות מזרח.

 

בצד הפונה לטיילת, לאורך רח' ינובסקי מוקמו 2-4 מלונות (ניתן לצרף שתי מגרשים למלון אחד). בקומת הקרקע הבינוי הוא רציף ויוצר ארקדה מסחרית לאורך הרחוב המהווה עורף מסחרי לטיילת וקושרת בין שכונת תלפיות מזרח ורצף הבינוי של העיר ירושלים. בקומות העליונה יש דרישה לשבירת המסה הבנוייה, אך נשמר קו רקיע אחיד לכל המלונות ביחס לאגן הראייה של העיר העתיקה.

 

במרכז החזית הפונה אל העיר העתיקה מול ואדי קיים, הותוותה פירצה בחזית. דרך פירצה זו הוכנס אל מרכז המתחם רחוב מעגלי המשרת את המלונות.

הרחוב מלווה שדרת עצים המתקשרת לחורשות נוספות בראשי הרכסים המקיפים את העיר העתיקה של ירושלים.

 

בגירסה קודמת שנדחתה על ידי המועצה הארצית הסתיימה שדרה זו במלון-מגדל אשר קושר למגדלי כנסיות המסמנים אף הם את ראשי הרכסים באגן הראייה של העיר העתיקה. לצד הרחוב המעגלי מוקמו שני מלונות נוספים, עם בינוי מדורג המתייחס לבנוי המגורים של שכונת תלפיות מזרח.

 

בין שני המלונות נשמרה פיתחה עם מבט לאגן הראייה של מדבר יהודה. כן נשמרו שתי רצועות של שטח ציבורי פתוח המתקשרים לפארק אמת המים ולמערכת מוסדות ציבור של השכונה. בשטח המרכזי שבין המלונות נשמר הבניין ההיסטורי של חוות הפועלות של רחל ינאית בן-צבי וכן מוקם חניון אטובוסים כללי שגגו משמש כיכר לקיום ירידים וכד'.

 

הפרוייקט פורסם בספר "100 פרוייקטים בירושלים".

 

מתחם מלונות הרכס | ירושלים

bottom of page