top of page

תכנית אב לדרום רמלה (6000) ותכנון מפורט לשכונת האמנים

הרחבת רמלה 2.jpg

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תוכנן: 1995- 2008 .

תחילת התכנון במסגרת משרד ברויד ושות' אדריכלים.

המשך התכנון במסגרת משרד זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ.

 

                ----------------------

תכנית האב מיועדת להרחיב את העיר רמלה דרומה מעבר לכביש 40 על חשבון שטחים חקלאיים של מושב מצליח ומחנה "פיקוד העורף" שעומד להתפנות בשלבים.

הגבול החדש של רמלה נקבע לאורך כביש 431.

 

על מנת לעודד הגירת אוכלוסייה מבוססת לרמלה, חלק גדול מן השטח הוקצה לבנייה צמודת קרקע.

עם זאת היה רצון לשמור על צפיפות אורבאנית ושם כך פותחה בניית שטיח, שאף אמורה להתקשר לאופי הבינוי של רמלה העתיקה הצמוד לשטח המתוכנן מצפון. מתחמי שטיח אלו בשילוב עם בינייני קומות לאורך הרחובות ומגדלים גבוהים במספר מוקדים הביאו לצפיפות של כ- 10 יח"ד לדונם (נטו).

הפארק המרכזי מוקם על גבעה מכוסה בחורשת אקליפטוסים (מערב מחנה "פיקוד העורף") עם תצפית לקו הרקיע של רמלה העתיקה.

לאורך הפארק וברצף לציר השווקים של רמלה העתיקה, תוכננה שדרה מסחרית המסתיימת בקריית חנוך.

ניצבת לה שדרה מגוננת הממוקמת בתפר שבין השלב הראשון לשלב השני של הבינוי המתוכנן ושוזרת לאורכה את רוב בינייני הציבור הקטנים של שני השלבים הללו (2,400 יח"ד בסה"כ).

bottom of page