top of page

מקווה נשים וגני ילדים, רמת בית שמש ג׳

 

מיקום: רמת בית שמש ג׳

מזמין: עיריית בית שמש

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים

ביצוע: 2014-2016.

       -----------------

 

קומת המקווה בנוייה אל תוך צלע ההר וכוללת שתי מערכות של 5 חדרי הכנה הנפתחות ישירות אל חלל בור טבילה. כן תוכננה מערכת נוספת עם בור חב"ד. 


מעל המקווה שתי כתות גני ילדים עם חצרות על הקרקע תוך ניצול השיפוע הטופוגרפי וכניסה ישירה משצ"פ סמוך. 


המבנה בנוי עם "לב רטוב" - ההמוביל את מי הגשם מן הגג לבורות המקווה ומצויין ע"י ציפוי בקרמיקה ירקרקה - העטוף בשטחים ה"יבשים" המצופים אבן. 


 

bottom of page