top of page

בית ספר יסודי לבנות משולב עם שלוש כתות גן, בית שמש

בי"ס יסודי לבנות

שכונת "חפציבה", בית שמש

בית ספר יסודי 18 כתות למוד+ 3 כתות גן ילדים (כ- 3,500 מ"ר)

הושלם: 1998

מזמין: עיריית בית שמש (במימון "מפעל הפיס")

בשנת 2008 הורחב ל-24 כיתות.

 

       --------------------------

בית הספר מחולק ל-3 אגפים לצורך השימוש של זרמי חנוך שונים של החנוך החרדי.

 לצד השימוש במבנה בית הספר כחטיבה אחת, כל אגף יכול גם לתפקד בצורה עצמאית (כניסה וחצרות נפרדות).

מפלסי האגפים תוכננו לרדת עם הטופוגרפיה המעצימה את עצמאותם, 

אך עם זאת נשמר חיבור של הקומה התחתונה בכל אגף עם הקומה העליונה של האגף שמתחתיו.

האגפים השונים הובלטו באמצעות צבע ייחודי החוזר בהצללות שבחזית החיצונית ובאלמנט מדרגות ומעלית עתידית שבמרכז האגף.

אלמנט זה גם משמש להחדרת אור טבעי לרחבות והפרוזדורים הפנימיים.

 

bottom of page