top of page

   שני בתי ספר תיכוניים  | שכונת משקפיים רמת בית שמש א

IMG_4182 copy.jpg

מיקום:מגרשים צמודים  601, 704, שכונת משקפיים, דרום רמת בית שמש א׳ 

מזמין: עיריית בית שמש באמצעות       משכ״ל

מתכננת אחראית במשרד: שני סלע, רוני חן-פרנסה, נוי אברג׳יל

תוכנן: 2017-2019

ביצוע: 2021-2022

ניהול: שני ניהול וייזום

          -----------------

שני בתי ספר תיכון, בעלי 8 כתות אם כל אחד (אחד לבנים ואחד לבנות)

נבנו בשיפוע של 40%-50%  במגרשים קטנטנים, 1.5 דונם כל אחד שיועדו במקור לגני ילדים. 

לפיכך המבנה הוא דמוי מגדל, עם יציאות ישירות אל חצרות בכל שלוש הקומות וכן בגג - המשמש כחצר נוספת.

הקישור למפלסי הטופוגרפיה חסך חדר מדרגות שני שהיה נוגס בשטח המצומצם ממילא של כל קומה.

בנייה בטופוגרפיה.jpg
בתי ספר אנכיים.jpg

פרטים ייחודיים

 

bottom of page