top of page

 בתי ספר וגנים  | שכונת משקפיים רמת בית שמש

IMG_4075 copy.jpg

מיקום:מגרש 600 , שכונת משקפיים,          דרום רמת בית שמש א׳ 

מזמין: עיריית בית שמש באמצעות               משכ״ל

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים, רוני חן-פרנסה, נוי אברג׳יל

תוכנן: 2017-2019

ביצוע: 2020-2021

קבלן מבצע: מגן-הנדסה

          -----------------

שני בתי ספר יסודיים – אחד לבנים ואחד לבנות. 16 כתות בכל אחד+ 6 כתות גן.

כניסות בתי הספר , יחד עם מבנה מסחרי עתידי מגדירים ככר חצי-עגולה המהווה את מרכז השכונה.

מהכניסה מבני בתי הספר יורדים במדורג עם הטופוגרפיה, תוך שהם מגדירים ביניהם ציר מדרגות ציבורי, המקשר בין הככר לפארק ירוק הנמצא בואדי.

פרטים ייחודים.jpg

פרטים ייחודיים

 

בנייה בטופוגרפיה.jpg
bottom of page